ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van een zwemdiploma, dan wel te beschikken over een goede zwemvaardigheid.
  • Deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik en/of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is tijdens de activiteit/ huurperiode niet toegestaan.
  • Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een ingevuld en ondertekend formulier. “Het Schapenschuurtje” zal deze gegevens niet aan derden verstrekken.
  • “Het Schapenschuurtje” zorgt dat het materiaal in goede staat verkeerd.
  • Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal en brengt deze in goede staat weer terug. Indien er schade is aan het gehuurde materiaal zal de deelnemer deze aan “Het Schapenschuurtje” vergoeden.
  • “Het Schapenschuurtje” is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit/ huurperiode, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld door “Het Schapenschuurtje”.
  • De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de SUP huur van de betreffende vaart.
  • Deelnemer zal te allen tijde de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. Deelnemer respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels. Deelnemer verklaard akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en kennis te hebben genomen van de instructie welke mondeling is uitgevoerd.
  • De deelnemer verklaart dat hij door “Het Schapenschuurtje” verstrekte instructie begrepen heeft en de deelnemer vrijwaart “Het Schapenschuurtje” voor iedere eventuele verplichting tot betaling van schadevergoeding aan derden, hoe ook genaamd en door wie dan ook geleden, welke schade veroorzaakt is als gevolg van de (SUP) activiteit en/of gebruik van het door “Het Schapenschuurtje” ter beschikking gestelde materiaal.